Actidem 150 Ml Şurup
Endikasyonlar
Actidem, bir histamin H1-reseptör antagonisti, nazal mukoza ve sinüslergibi üst solunum yolları mukozalarının dekonjestanı ve bir antitussifkombinasyonudur. Bu kombinasyonun yararlı olduğu üst solunum yollarırahatsızlıklarında (alerjik nezle, vazomotor nezle, öksürük gibi)semptomatik rahatlama sağlar.

Kontrendikasyonlar
Actidem daha önce bu ilaca ve ilacın bileşenlerine ve akrivastine karşıaşırıduyarlılık gösterdiği bilinen bireylerde kontrendikedir. Actidem,ciddi hipertansiyon ve şiddetli koroner arter hastalığı olan hastalardakontrendikedir. Actidem şiddetli hepatik yetmezlikte kontrendikedir.Önceki iki hafta içinde monoamin oksidaz inhibitörleri  (antibakteryalajan furazolidon dahil) almış veya almaya devam edenlerdekontrendikedir. Psödoefedrin ve bu tip bir ilacın birlikte kullanılmasıbazen kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Actidem ayrıca,dekstrometorfan içeren ürünler ve monoamin oksidaz inhibitörleri ilebirlikte kullanıldığında bazen hiperpireksi, aritmi, myoklonussemptomlarına veya komaya yol açabilir. Dekstrometorfan, merkezi etkilidiğer bütün öksürük gidericilerde olduğu gibi solunum yetersizliği olanya da bu riski taşıyan hastalara verilmemelidir. Actidem, kronik vedevamlı öksürüğü olan sigara içenlerde, astım veya amfizem hastalarındaveya öksürükle birlikte aşırı sekresyon görülen durumlardakullanılmamalıdır.

Uyarılar ve Önlemler

Normotansif hastalarda psödoefedrinin kayda değer hiçbir presöretkisi olmamakla beraber, Actidem hafif ve orta şiddetli hipertansiyonhastalarında dikkatli kullanılmalıdır. (bkz. Kontrendikasyonlar veDiğer İlaçlarla Etkileşmeler) Diğer sempatomimetik ajanlar gibi,Actidem de, hipertansiyon, kalp hastalığı, diyabet, hipertiroidizm,yüksek intraoküler basınç, prostat büyümesi olan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Hafif ve orta şiddette hepatik yetmezlikte ve orta veşiddetli renal yetmezlikte özellikle birlikte kardiyovasküler bozuklukvarsa dikkatli kullanılmalıdır (bkz. Farmakokinetik Özellikleri).Objektif veriler olmamakla beraber, Actidem alkol ve diğer merkezietkili sedatiflerle beraber kullanılmamalıdır (bkz İlaç Etkileşimleri).Actidem sersemlik yapabilir (bkz Sürücülük ve Makine Kullanma YeteneğiÜzerine Etkisi).

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı: Psödoefedrin ve triplolidin için gebelik kategorisi:C. Actidemşurubun gebelikte kullanımı hakkında klinik bilgi yoktur. Gebekadınlarda kullanırken dikkatli olmalıdır. Psödoefedrin ve triprolidin,anne sütüne az miktarda geçer, fakat bunların emzirilen bebektekietkisi bilinmemektedir. Dekstrometorfan veya metabolitlerinin anne sütüile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Actidem beklenen yararlarıbebeğe olan potansiyel risklerinden fazla değilse emziren annelerdekullanılmamalıdır.

Sürücülük ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerine Etkisi: Actidemuyku haline ve dikkat testlerinde performans bozukluklarına nedenolabilir. Antihistaminiklere yanıtta bireysel değişkenlikler vardır.Triprolidin hidroklorür alan hastalarda sersemlik bildirildiği için,hastalar Actidem şurubun kendi performanslarını ters olaraketkilemediğinden emin olmadıkça araba kullanmamalı ve makineçalıştırmamalı veya tehlikeli olabilecek etkinliklere katılmamalıdır.

Yan Etkiler

Psödoefedrin: Uyku bozuklukları ve nadiren halusinasyonları içerenmerkezi sinir sistemi uyarılması görülebilir. Psödoefedrin ile seyrekolarak tahrişli veya tahrişsiz deri döküntüleri bildirilmiştir.Psödoefedrin alan erkek hastalarda üriner retansiyon da bildirilmiştir;mevcut bir prostat büyümesi önemli bir predispozan faktör olabilir.Triprolidin: Triprolidin sersemlik yapabilir. Seyrek olarak tahrişliveya tahrişsiz deri döküntüleri bildirilmiştir. Ağız, burun ve boğazdakuruma olabilir. Taşikardi oluşturabilir. Dekstrometorfan:Dekstrometorfana atfedilen yan etkiler yaygın değildir; bazen midebulantısı, kusma veya gastrointestinal bozukluklar olabilir.Dekstrometorfanın fazla miktarlarda kullanımı ile ilgili az sayıdarapor olmasına rağmen, terapötik dozlarda ilaç bağımlılığını gösterenhiçbir kanıt yoktur. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZABAŞVURUNUZ.

Etkileşim

Psödoefedrin içermesinden dolayı Actidem öksürük şurubu bretilyum,betanidin, guanetidin, debrizokin, metildopa ve β-adrenerjik blokermaddeler gibi sempatik aktivite üzerinden etkili ilaçların hipotansifetkisini kısmen tersine çevirebilir (Uyarılar/Önlemler bölümünebakınız). Actidem dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştahbastırıcılar ve amfetamin benzeri psikostimülanlar gibi sempatomimetikmaddeler veya sempatomimetik aminlerin katabolizmasını engelleyenMAOI(furazolidon dahil) ile birlikte kullanılması bazen kan basıncınınyükselmesine neden olabilir (Kontrendikasyonlar ve Uyarılar/Önlemlerbölümlerine bakınız). Objektif veriler olmamakla beraber, Actidem alkolve diğer merkezi etkili sedatiflerle beraber kullanılmamalıdır (bkzİlaç Etkileşimleri).

Dozaj

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde; Yetişkinve 12 yaş ve üzeri çocuklar: Günde üç veya dört kez 10ml (2 ölçek)(2.5mg triprolidin hidroklorür, 60 mg psödoefedrin hidroklorür ve 20 mgdekstrometorfan hidrobromür) oral olarak alınabilir. Maximum günlükdoz. 40 ml(10 mg triprolidin hidroklorür, 240 mg psödoefedrinhidroklorür, 80 mg dekstrometorfan hidrobromür) 6-11 yaş arasıçocuklar: Günde üç dört kez 5ml (1 ölçek)(1.25 mg triprolidinhidroklorür, 30 mg psödoefedrin hidroklorür ve 10 mg dekstrometorfanhidrobromür) oral olarak alınabilir. Maximum günlük doz: 20 ml (5 mgtriprolidin hidroklorür, 120 mg psödoefedrin hidroklorür, 40 mgdekstrometorfan hidrobromür) 2-5 yaş arası çocuklar: Günde üç dört kez2.5ml (1/2 ölçek)(0.625 mg triprolidin hidroklorür, 15 mg psödoefedrinhidroklorür ve 5 mg dekstrometorfan hidrobromür) oral olarakalınabilir. Maximum günlük doz: 10 ml(2.5 mg triprolidin hidroklorür,60 mg psödoefedrin hidroklorür, 20 mg dekstrometorfan hidrobromür) 2yaş altı çocuklar 2 yaşın altındaki çocuklarda doktor tavsiyesi dışındaverilmesi uygun değildir. 6 ay-2 yaş altı: Günde üç dört kez 1.25 ml(1/4 ölçek)(0.31 mg triprolidin hidroklorür, 7.5 mg psödoefedrinhidroklorür ve 2.5 mg dekstrometorfan hidrobromür) oral olarak. Maximumgünlük doz: 5 ml (1.25 mg triprolidin hidroklorür, 30 mg psödoefedrinhidroklorür ve 10 mg dekstrometorfan hidrobromür). Yaşlılar: Normalyetişkin dozu uygundur.Hepatik yetmezlik: Hafif ve orta şiddetli hepatik yetmezlikte dikkatliolmakla beraber normal yetişkin dozu uygundur (Şiddetli hepatikyetmezlik için Kontrendikasyonlar’a bkz). Renal Yetmezlik: Ortaşiddetli ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara özellikleberaberinde kardiyovasküler hastalık varsa Actidem verilirken dikkatliolmalıdır(bkz. Farmakokinetik özellikleri). Doz AşımıSemptom ve Belirtiler: Tavsiye edilen dozlarla görülen yan etkilereilaveten akut Actidem şurup aşırı dozajında letarji, başdönmesi,nistagmus, ataksi, halsizlik, hipotonisite, solunum depresyonu, deri vemukoz membranlarda kuruluk, hiperpreksi, hiperaktivite, tremor,konvülsiyonlar, irritabilite, huzursuzluk, palpitasyon ve hipertansiyongörülebilir. Tedavi:Solunum destekleyici, koruyucu ve konvülsiyonlarıkontrol edici gerekli tedbirler alınmalıdır. Endike olduğu taktirde,gastrik lavaj uygulanmalıdır. Mesanenin kateterizasyonu gerekliolabilir. Arzu edilirse, psödoefedrin atılımının hızlandırılması içinasit diürez ve diyaliz uygulanabilir; ancak bu prosedürün potansiyelterapötik yararı tartışmalıdır. Doz aşımında diyalizin değeribilinmemektedir; ancak 60 mg psödoefedrin+8 mg akrivastin içeren birkombinasyon preparatında dört saatlik hemodiyalizle vücuttaki toplampsödoefedrinin yaklaşık %20’si uzaklaştırılmıştır. Nalokson, birçocukta dekstrometorfan toksisitesinde spesifik bir antagonist olarakbaşarı ile kullanılmıştır. Saklama Koşulu 25°C’nin altında, odasıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz. Buzdolabındasaklanmamalıdır.